Regulamin Drukuj

 • 0

Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych (Hostingowych) (OWU ProudHost) 

Aktualizacja 10.04.2024: Stroną umowy odnoszącą się do niniejszego regulaminu może być każdy z partnerów konsorcjum ProudHost powołanego w dniu 14.06.2023.

 

Data wejścia w życie: 01.10.2023r.

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usług informatycznych (hostingowych) przez: Konsorcjum hostingowe ProudHost.eu powołane w dniu 14.06.2023 bezterminowo, reprezentowane przez Partnera:
PAT15.NET P.KŁODA SPÓŁKA JAWNA (w dalszej częsci pat15.net) z siedzibą w Goleszowie zarejestrowana w Rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS. Dane: ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów, NIP: 5482727104, REGON: 384382580, KRS: 0000804326: 

 

1. Definicje

W regulaminie używane są następujące definicje:

- Klient / Zamawiający: firma korzystająca z usług informatycznych świadczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca: reprezentant Konsorcjum hostingowe ProudHost.eu

- Platforma Wykonawcy: Kompleksowy system oprogramowania Wykonawcy znajdujący się pod adresem https://klient.proudhost.eu/ umożliwiający dostarczanie Klientom usług, treści lub narzędzi online, umożliwiających kontakt z Wykonawcą oraz zamawianie usług i rozwiązań znajdujących się w jego ofercie.

- Usługi informatyczne: Usługi oferowane przez Wykonawcę, obejmujące hosting, rejestrację domen, VPS, licencjonowanie oprogramowania, certyfikaty SSL i inne usługi wskazane w niniejszym Regulaminie lub na stronie internetowej Wykonawcy.

- KRD: Krajowy Rejestr Długów (Kaczmarski Inkasso Sp. j.).

- Polisa OC: Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Faktura Proforma: Dokument zawierający informacje dotyczące płatności za usługi - obejmujący ofertę handlową lub określający kwotę do zapłaty za przyszłe usługi.

- Faktura VAT: Dokument potwierdzający sprzedaż towarów lub usług na rzecz Klienta.

- Opłata za reaktywację: Dodatkowa opłata za usługi, których termin płatności został przekroczony.

- Treści warezowe: nielegalnie udostępniane kopie oprogramowania, filmów, gier, muzyki, lub innych materiałów, które są chronione prawem autorskim lub licencją.

- Kopia zapasowa: Kopie danych, które Klient jest zobowiązany regularnie tworzyć i przechowywać w innych lokalizacjach.

- Spam: Niechciane wiadomości elektroniczne, często rozsyłane masowo.

- Dedykowany adres IP: Adres IP przypisany Klientowi.

- CERT: (Computer Emergency Response Team) - zespół lub jednostka odpowiedzialna za zarządzanie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym. Głównym celem CERT jest zidentyfikowanie, zarządzanie i rozwiązywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem, które mogą mieć wpływ na systemy informatyczne, sieci komputerowe i dane. CERT działa w celu minimalizowania skutków incydentów oraz zapobiegania przyszłym atakom i naruszeniom bezpieczeństwa.

- Godziny robocze Wykonawcy: Godziny pracy Wykonawcy, czyli 8:00-16:00 w dni robocze.

- Pakiety SLA (Service Level Agreement) - osobne umowy serwisowe zawierane indywidualnie z zainteresowanymi Klientami zapewniające dostępność wsparcia technicznego 24h/7 z deklarowanym czasem reakcji.

- Cennik Wykonawcy: Dokument zawierający informacje o cenach usług oferowanych przez Wykonawcę.

- Rejestrator: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259.

 

2. Zakres Świadczonych Usług

Wykonawca świadczy następujące usługi informatyczne:

 1. Hosting stron internetowych, sklepów, poczty, baz danych, plików.

Usługa hostingowa polega na udostępnianiu serwera internetowego, który umożliwia przechowywanie i udostępnianie różnych rodzajów treści oraz aplikacji internetowych. Hosting może obejmować przechowywanie stron internetowych, sklepów internetowych, usług pocztowych, baz danych oraz plików, co pozwala Klientowi na dostępność tych treści online. Wykonawca zapewnia infrastrukturę oraz zasoby serwera potrzebne do obsługi tych treści i aplikacji w internecie.

 1. Obsługa, rejestracja, odnawianie, transferowanie, anulowanie domen.

Usługa obejmuje kompleksową obsługę domen internetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- Rejestrację domen: Proces zakupu i zarejestrowania domen internetowych o określonym adresie (np. nazwastrony.pl).
- Odnawianie domen: Proces przedłużania ważności zarejestrowanych domen po upływie okresu rejestracji.
- Transferowanie domen: Przenoszenie domen od innych rejestratorów do Wykonawcy].
- Anulowanie domen: Procedura rezygnacji z zarejestrowanych domen internetowych.

 1. VPS (wirtualne serwery, których administratorem jest Klient).

Usługa VPS to udostępnienie wirtualnego serwera, który działa jako niezależna maszyna wirtualna. Klient ma pełną kontrolę nad konfiguracją i zarządzaniem tym wirtualnym serwerem. Wykonawca dostarcza zasoby sprzętowe oraz infrastrukturę niezbędne do uruchomienia VPS, a Klient jest administratorem tego wirtualnego komputera. Klient ma możliwość instalacji oprogramowania, zarządzania danymi oraz konfiguracji zasobów serwera.

 1. Licencje określone szczegółowo na platformie.

Usługa licencji polega na sprzedaży i / lub udostępnieniu Klientowi legalnych licencji oprogramowania lub innych zasobów cyfrowych, które są szczegółowo określone na platformie Wykonawcy. To pozwala Klientowi na korzystanie z tych zasobów zgodnie z warunkami licencyjnymi, które są dostępne na platformie. Licencje mogą obejmować oprogramowanie, wtyczki, narzędzia oraz inne materiały cyfrowe, a szczegóły dotyczące tych licencji są dostępne na platformie Wykonawcy.

 1. Certyfikaty SSL dla domen internetowych.

Usługa certyfikatów SSL polega na dostarczaniu certyfikatów SSL (Secure Sockets Layer) Klientom, które umożliwiają szyfrowanie komunikacji między serwerem a przeglądarką internetową. Certyfikaty SSL są wydawane dla określonych domen internetowych i zapewniają poufność i integralność danych przesyłanych przez witrynę internetową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wydawanie, weryfikację i zarządzanie certyfikatami SSL dla domen internetowych Klientów.

 1. Kolokacja sprzętu Klienta w serwerowni Wykonawcy.

Usługa kolokacji sprzętu Klienta w serwerowni Wykonawcy polega na otrzymaniu od Klienta urządzenia elektronicznego (np. NAS, Serwer, urządzenie sieciowe np. Firewall sprzętowy), zainstalowaniu go w serwerowni Wykonawcy i udostępnianiu infrastruktury sieciowej oraz energetycznej na warunkach i parametrach określonych w Zamówieniu lub Umowie. Klient nie ma prawa fizycznego dostępu do przekazanych urządzeń. Jeżeli dojdzie do awarii kolokowanego sprzętu w serwerowni Wykonawcy, na wniosek i koszt Klienta zostaną podjęte czynności zmierzające do naprawienia urządzeń, o ile będzie to możliwe.  Klient odpowiada za pełną zawartość i działanie urządzeń przekazanych do Wykonawcy. Klient zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy z wszelkich roszczeń prawnych na swoją rzecz. 

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki oddziaływania przekazanego sprzętu na infrastrukturę oraz zobowiązuje się do niezwłocznego opłacenia żądania wykonawcy za straty wynikłe z niewłaściwego oddziaływania urządzeń Klienta (np. awarie infrastruktury sieciowej, ataki hackerskie, pożar, zwarcie w instalacji elektrycznej itp.).

Zwrot urządzeń Klienta następuje do 14 dni tylko w sytuacji uregulowania wszelkich zobowiązań Klienta względem Wykonawcy, na poniższych warunkach:

 1. wydanie urządzenia w siedzibie jednego z Partnerów Konsorcjum informatycznego ProudHost w okresie do 30 dni od przekazania Klientowi informacji o możliwości odbioru urządzenia tylko w dni robocze w godzinach pracy Partnera Konsorcjum ProudHost,
 2. wysłane kurierem na adres wskazany przez Klienta po opłaceniu proformy zawierającej koszt kuriera oraz przygotowania przesyłki.

 

3. Zasady świadczenia usług

 1. Na podstawie Umowy o świadczenie Usług hostingowych, Wykonawca za wynagrodzeniem udostępnia Klientowi, według jego wyboru wskazanego w Zamówieniu, zasoby serwerów Dostawcy lub powierzchnię do przechowywania Serwerów Klienta i zapewnia Klientowi możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla danej Usługi.
 2. Celem rejestracji konta hostingowego należy skontaktować się z Wykonawcą, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 3. Wykonawca uprawniony jest do odmowy zarejestrowania konta bez podania przyczyny.
 4. Z usługi korzystać mogą tylko i wyłącznie podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy posiadający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego).
 5. Pełna aktywacja konta nastąpić może nie wcześniej niż po dokonaniu całkowitej zapłaty za fakturę proformę, wystawioną w następstwie zamówienia u Wykonawcy określonych usług.
 6. Do czasu zaksięgowania wpłaty za określoną proformę lub fakturę VAT Wykonawca uprawniony jest do blokowania konta i usług. W sytuacji gdy środki nie zostaną zaksięgowane u Wykonawca za określoną proformę lub fakturę VAT - 14 dni po terminie wymagalności, konto może zostać usunięte, wszystkie znajdujące się tam pliki, bazy danych, konta email usunięte, a umowa z Klientem ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.
 7. Z chwilą zaksięgowania środków we wskazanym powyżej w punkcie 6. okresie, w terminie do 3 dni roboczych nastąpi odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności oraz odblokowanie usług.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w księgowaniu płatności powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
 9. Opłata dodatkowa (reaktywacyjna) naliczana jest za płatność po terminie wskazanym na fakturze proforma lub fakturze VAT i wynosi 10% wartości produktów, usług lecz nie mniej niż 40zł netto.
 10. W przypadku gdy Klient posiada inne przeterminowe zobowiązania u Członków Konsorcjum ProudHost - wszystkie świadczone usługi, dostarczane produkty przez Członków Konsorcjum ProudHost mogą zostać zablokowane do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wraz z należnymi odsetkami.
 11. Klient oświadcza, że będzie zapoznawał się z informacjami i wiadomościami dostępnymi w Panelu Klienta po zalogowaniu pod adresem: https://klient.proudhost.eu

 

4. Cennik

 1. Cennik produktów i usług oferowanych na podstawie niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej - https://klient.proudhost.eu
 2. Strony przewidują ponadto możliwość indywidualnego ustalenia wynagrodzenia na podstawie dokonanej przez Wykonawcę wyceny prac w zakresie wskazanym przez Klienta, z zastrzeżeniem zapisów punktu 3 poniżej.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostosowania wynagrodzenia za świadczone usługi stosownie do zmiany wskaźnika inflacji - wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS - o wysokość tego wskaźnika. Uprawnienie do zmiany dotyczy usług wykonywanych w sposób ciągły (abonamentowych). Wprowadzenie zmiany w wynagrodzeniu z tytułu klauzuli inflacyjnej zostanie dokonane każdorazowo ze skutkiem od stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zawarciu umowy, a Klient zostanie o zmianie poinformowany na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail). Zmiana wynagrodzenia w sposób przewidziany w niniejszym zapisie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia lub zawierania aneksu. Dostosowanie wynagrodzenia zostanie uwzględnione w fakturach VAT.
 4. W przypadku umów zawartych z Zamawiającym, na czas oznaczony, z wyłączeniem umów na czas oznaczony opłaconych z góry za cały okres ich obowiązywania, Wykonawca uprawniony jest do wprowadzenia nowego Cennika (zmiany Cennika) w okresie obowiązywania Umowy na czas oznaczony. Wykonawca udostępni Zamawiającemu nowy Cennik na 7 dni przed jego wejściem w życie (za udostępnienie rozumie się informację: mailową, rozmowę telefoniczną, udostępnienie w Panelu Klienta stosownej informacji np. w postaci dokumentu zamówienia i /lub pro-formy). Nowa cena za Usługę, obowiązuje od następnego okresu płatności abonamentu za nią. 
 5. W przypadku gdy działania i / lub usługi Klienta przyczynią się do rażącego zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury Wykonawcy, jego serwerów oraz innych urządzeń. Wykonawca uprawniony jest do podjęcia bez zwłoki niezbędnych kroków w celu minimalizacji ryzyka oraz zagrożenia i przywrócenia normalnego działania urządzeń oraz usług. Zamawiający zostanie obciążony kosztem podjętych działań (500zł netto / rozpoczęta h)

 

5. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Stałego i w miarę możliwości nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie przynajmniej 95% w skali roku.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w tym z tytułu odszkodowań. Klient uprawniony jest jednakże do zagwarantowania mu jakości czasowego dostępu do usług i w wypadku udowodnionego czasu poniżej 95% w skali roku hosting na żądanie Klienta może zostać zakończony. W tym wypadku na podstawie stosownej noty korygującej zostanie zwrócona Klientowi pozostała do zapłaty za dany okres kwota należności, przeliczona proporcjonalnie.
 3. Podczas przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, jej niedostępności, jak i przed umieszczeniem danych przez Zamawiającego na Serwerze oraz w przypadku przeterminowanych płatności wyświetlana może być plansza Wykonawcy informująca o niedostępności Usługi oraz związanych z nią danych, która może wskazywać powód tej niedostępności.

 

6. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze hostingowym, vps, maszynie dedykowanej, kolokowanym sprzęcie.
 2. Klient jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Wykonawcy informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem, pod rygorem uznania takiego działania za rażące naruszenie umowy.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”, pod rygorem uznania takiego działania za rażące naruszenie umowy.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczania terminowo opłat abonamentowych za zamówione usługi, zgodnie z cennikiem usług Wykonawcy lub w oparciu o indywidualne ustalenia stron.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Zamawiającego na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przez Zamawiającego przy pomocy serwera, Wykonawca może czasowo wstrzymać się od świadczenia Usługi Hostingu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tego tytułu do czasu złożenia przez Zamawiającego wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Zamawiającego nie mają bezprawnego charakteru.
 7. Zamawiający w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach usługi hostingu, vps, dzierżawy, kolokacji powierzchni serwera do naruszenia prawa, w szczególności praw autorskich, lub postępowania nieetycznego, jak również w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług, a w szczególności do:

7.a prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Wykonawcy oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Zamawiającego przez innych Abonentów

7.b popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu i / lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym

7.c utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe

7.d naruszenie prywatności innych użytkowników sieci Internet

7.e innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów.

 

7. Rozwiązanie umowy

Umowa może być rozwiązana:

 1. Na skutek pisemnego (list polecony na adres Wykonawcy lub e-mail na adres biuro@proudhost.eu lub w panelu klienta) oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi, doręczonego na co najmniej 7 dni przed upływem okresu na umowa została zawarta.
 2. Z powodu nieuregulowania przez Klienta opłat w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności, ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.
 3. Z powodu nieuregulowania przez Klienta opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku Klientów z którymi umowa została zawarta w formie innej niż abonamentowa.
 4. W wyniku naruszenia przez Klienta warunków korzystania z usług, wskazanych w niniejszym Regulaminie, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 24h przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci i / lub infrastruktury Wykonawcy – ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy serwera.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników.
 7. W przypadku przeterminowanego o 30 dni zadłużenia Klienta względem Wykonawcy, sprzęt Klienta może zostać przejęty i rozliczony na poczet zadłużenia Klienta bez ew. wypłacenia Klientowi ekwiwalentu za wyższą wartość rynkową urządzeń. Wykonawca gwarantuje iż dokona w takiej sytuacji działania zmierzające do skutecznego wymazania zawartości dysków twardych urządzeń. A umowa zostanie natychmiast zakończona z winy Klienta, natomiast pozostała wartość finansowa zadłużenia zostanie przekazania do Windykacji w myśl innych zapisów niniejszego OWU.

 

8. Inne

 1. Na wypadek opóźnień w płatnościach za zlecone i wykonane usługi Wykonawca zastrzega sobie uprawnienie do skierowania informacji o zadłużeniu Klienta do KRD, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., dlugi.info lub innego podmiotu gromadzącego bazy danych dłużników.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktywną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - w tym działalnością objętą zakresem niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonawca każdorazowo generuje Faktury Proformy na poczet kolejnego okresu obowiązywania umowy o świadczenie usług, na co najmniej 20 dni przed końcem ważności danej usługi i udostępnia je Klientowi w Panelu Klienta oraz przesyła je Klientowi w formie e-maila.
 4. Faktury VAT są wystawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zlecenia usługi. Przekroczenie terminu płatności skutkuje powstaniem po stronie Wykonawcy uprawnienia do doliczenia Klientowi opłaty za reaktywację usługi w wysokości 10% wartości zamówienia, nie mniej jednak niż 40 zł netto, na co Klient wyraża zgodę.
 5. Klient zobowiązany jest do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych we własnym zakresie, w innych lokalizacjach. Za dodatkową opłatą, na podstawie odrębnych ustaleń stron, Wykonawca może zobowiązać się do wykonywania na rzecz Klienta kopii zapasowych wraz z udzieleniem gwarancji ich należytego wykonania i bezpieczeństwa danych.
 6. Strony zgodnie oświadczają, że:
 • Rozsyłanie spamu (wysłanie więcej niż 300 wiadomości z usługi na godzinę),
 • Tworzenie niebezpiecznych lub podejrzanych pakietów danych skierowanych do sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej, skutkuje powstaniem po stronie Wykonawcy uprawnienia żądania zapłaty kary umownej w kwocie 500,00 zł za każde naruszenie, na co Klient wyraża zgodę. Wykonawca uprawniony jest ponadto do żądania zapłaty odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej, w wypadku gdy powstała szkoda przekroczy wartość 500,00 zł.
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość przechowywanych przez Klientów danych, a na wypadek podjęcia przez właściwe organy, w tym organy ścigania, czynności przeciwko Klientowi, w związku z przechowywaniem, udostępnianiem i innym obrotem danymi, uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia wszelkich usług oraz usunięcia wszelkich przechowywanych dodatkowo u Wykonawcy kopii zapasowych - prócz danych wskazanych przez właściwe organy jako koniecznych do zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych dochodzeń, śledztw lub innych postępowań.
 2. Wykonawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania kont lub podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Klienta.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dedykowany mu adres IP i wszelkie zgłoszenia odnośnie naruszeń bezpieczeństwa (np. z CERT).
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku funkcjonalności w wypadku gdy Klient nie opłaci domeny internetowej w terminie. W takim wypadku Klient uprawniony jest do zlecenia wykonawcy czynności polegających na odzyskaniu domeny internetowej o statusie „block” - zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 5. Ewentualna nieważność dowolnego z zapisów niniejszej umowy nie powoduje nieważności całości umowy.
 6. W przypadku zdarzenia z winy Klienta polegającego na interwencji służb Państwowych (np. policja, sąd, prokuratura, ABW, itp.) w serwerowni Wykonawcy, Klient obciążony zostanie bez prawa sprzeciwu kwotą 25 000zł netto oraz wszelkimi powiązanymi ze zdarzeniem i jego konsekwencji kosztami z 7 dniowych terminem płatności. Dodatkowo Wykonawcy przysługuje zadośćuczynienie za każdy dzień zabezpieczonego przez służby jednego urządzenia w wysokości 500zł netto bez prawa sprzeciwu Klienta.
 7. Prawem właściwym dla zawarcia, ważności, wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia oraz interpretacji niniejszej umowy jest prawo polskie.
 8. Strony zgodnie postanawiają, że sądami wyłącznie właściwymi do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszej umowy są sądy polskie.
 9. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy wskazany przez Wykonawcę.
 10. W przypadku likwidacji, restrukturyzacji, upadłości Wykonawcy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Zamówień oraz Umów zawartych na podstawie niniejszego OWU zostaną przeniesione na pozostałych Partnerów Konsorcjum Hostingowego ProudHost.
 11. Wszelkie roszczenia, wezwania przedsądowe, sądowe itp. należy kierować do Pełnomocnika Wykonawcy: 

Kancelaria Radcy Prawnego mgr Michał Massalski
ul. Jastrzębia 31
43-400 Cieszyn
NIP: 548 247 17 16

 

9. Dodatkowe usługi

 1. Koszt usług zleconych Wykonawcy przez Klienta dodatkowo, poza abonamentem lub jednorazowym zleceniem, wynosi 250,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę w godzinach roboczych. W pozostałych dniach i godzinach, w wypadku konieczności nieprzewidzianych interwencji na wniosek Klienta zatwierdzony przez Wykonawcę, wynagrodzenie wyniesie 500,00 zł netto.
 2. Koszt usług Zleconych Wykonawcy przez Klienta wymagających interwencji w Serwerowni Wykonawcy są dodatkowo płatne +150,00 zł netto za rozpoczęcie interwencji w serwerowni a następnie rozliczane wg odrębnych zapisów niniejszego OWU.
 3. Klient uprawniony jest do zlecenia Wykonawcy dodatkowo przeprowadzenia procedury wydania kodu „authinfo” (inaczej: autoryzacyjnego lub transferowego), celem zapewnienia autoryzacji i bezpieczeństwa zmiany właściciela domeny. W takim wypadku przekaże Klient Wykonawcy wypełniony oraz podpisany (dopuszcza się podpis elektroniczny), w którym znajdować będą się wszelkie wymagane do należytego przeprowadzenia tych czynności dane wskazane przez Wykonawcę. Ustalenie wynagrodzenia za wykonanie ww. Usługi nastąpi przed przystąpieniem do jej wykonania, w następstwie wniosku i zapotrzebowania złożonego do Wykonawcy przez Klienta.

 

10. Wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi do kwoty miesięcznej wartości abonamentu płatnego za usługi przez Klienta (w przypadku usług rozliczanych w dłuższym okresie zastosowanie kwota wynikający z podzielenia wartości usług na ilość miesięcy świadczenia usług) spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:

- braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Wykonawcę, w tym działania siły wyższej (wojna, powódź, huragan, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi inne klęski żywiołowe, uszkodzenie światłowodu, długotrwała awaria sieci energetycznej, wydanie określonych przepisów przez organy administracji) itp.,

- nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do infrastruktury technicznej służącej do obsługi Serwera udostępnionej w ramach Usługi,

- konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta Usługi, którego źródłem jest oprogramowanie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji,

- nieosiągnięcia zakładanych przez Klienta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Klienta, którego część składową mają stanowić zasoby Serwera. Dotyczy to także przypadków, braku kompatybilności oprogramowania pochodzącego od Klienta służącego do obsługi zapisanych danych lub błędnej konfiguracji systemów do obsługi przetwarzanych danych, jeżeli specyfikacja techniczna Serwera została ustalona przez Klienta,

- naruszenia warunków umowy lub Regulaminu przez Klienta.

 

11. Ochrona danych osobowych
1. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Administratorami danych osobowych, przetwarzanych w ramach realizacji niniejszej umowy, są strony umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy wyraźnie wskazano inaczej w umowie.
3. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej umowy, mogą obejmować informacje o pracownikach lub innych osobach zatrudnionych lub związanych z daną stroną, a także inne dane niezbędne do realizacji celów umowy.
4. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a także do przestrzegania zasad określonych w RODO.
5. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wykonywania praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w zakresie prawa do dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia, a także ograniczenia przetwarzania oraz wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Strony zobowiązują się do nieujawniania danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że jest to niezbędne do celów umowy lub wynika to z przepisów prawa.
7. Strony zobowiązują się do nieprzekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) bez wymaganego prawem uzasadnienia.
8. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, strona naruszająca zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą stronę o incydencie i podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania skutków naruszenia.
9. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz do nieujawniania tych informacji osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do celów umowy lub wynika to z przepisów prawa.
10. Niniejsza klauzula RODO jest integralną częścią umowy i ma zastosowanie przez cały okres jej obowiązywania.
11. Wszelkie spory lub kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach niniejszej umowy będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.


Czy ta informacja była pomocna?

« Powrót